AKTSAMHETSVÄRDERING 2023

Sandviks är införstådda med att aktsamhetsvärderingar (due diligence) är en viktig del av den norska Åpenhetsloven och är summan av riskanalyser, kartläggning och åtgärder. Nedan har vi därför delat upp vår aktsamhetsvärdering i tre steg: A, B och C.

 A. Riskbedömning

Sandviks AS:s huvudsakliga verksamhet är utgivning och distribution av barnböcker via bokklubbsmedlemskap för familjer med små barn. Vi har därför lagt största vikt vid detta område i vår riskbedömning, men har även utvärderat våra övriga affärsområden.

Våra leverantörer finns främst inom följande kategorier:

  • Tryckerier (papper, kartong och CD)
  • Förlag i Europa och USA med tryckerier och vissa textil- och leksakstillverkare som underleverantörer
  • Leksakstillverkare i Europa
  • Garnproducenter
  • Producenter av digitalt innehåll/tjänster (nationella och internationella)
  • Transportleverantörer (gods in och ut)

Sandviks har vinnlagt sig att kartlägga och bedöma eventuella negativa konsekvenser för grundläggande mänskliga rättigheter och anständiga arbetsvillkor som är kopplade till företagets affärsverksamhet, produkter eller tjänster genom leverantörskedjor eller affärspartners.

 

B. Kartläggning av faktiska förhållanden

Människor, samhälle och miljö
Huvudsyftet med den norska åpenhetsloven är att främja respekt för grundläggande mänskliga rättigheter och anständiga arbetsvillkor. Sandviks AS säkerställer detta genom att ställa krav på våra leverantörer som ska dokumentera att anställda har anständiga arbetsvillkor och arbetstider samt löner enligt regelverk.

Vår produktion ska inte heller skada vare sig miljön eller samhället i stort. Sandviks AS använder sig av leverantörer som är medlemmar i PREPS, som är ett samarbete mellan förlag, för att säkerställa att virke till pappersmassa kommer från laglig avverkning och att pappret i böckerna kan spåras tillbaka till skogen det ursprungligen kommer ifrån. Det är prioriterat att använda FSC-certifierat papper som dokumenteras med en godkänd logotyp och kan identifieras med ett unikt nummer.

Sandviks AS har också flyttat delar av produktionen från Asien till Europa, vilket minskar andelen långväga transporter.

Produktsäkerhet och kvalitet
Sandviks AS erbjuder produkter riktade till barn i åldrarna 0-6 år. De flesta av dessa produkter är kartong- och pappersböcker. Vi ger även ut några böcker i tyg, böcker som innehåller inslag av leksaker samt leksaker. Här följer vi konsekvent de strängaste kraven på produktsäkerhet och kräver testdokumentation från tredjepartscertifierade testcenter.

Sandviks strävar efter att endast publicera produkter av hög teknisk, redaktionell och pedagogisk kvalitet och arbetar aktivt tillsammans med våra leverantörer och medarbetare för att uppnå detta.

Val av leverantörer
Sandviks strävar efter att alltid samarbeta med leverantörer från stabila politiska regioner med bra och rättvisa regelverk kring arbetsvillkor och arbetstider.

Mångfald och integration
Som barnboksförlag har Sandviks också möjlighet att främja mångfald och inkludering i våra publikationer genom att ge plats åt olika kulturella perspektiv och inkludering/representation av minoriteter. Här har ansvarig utgivare (förlaget) ett ansvar för att nya publikationer speglar samhället och främjar mångfald.

Immateriella rättigheter
Sandviks AS följer Åndsverkloven (sv: Upphovsrättslagen) strikt och säkerställer att alla immateriella rättigheter till publicering avtalas i enlighet med gällande internationella regler.

Sammanfattning av arbetet
Sandviks AS har begärt ut underlag och har i granskningen inte funnit några exempel på överträdelser från förstaledsleverantör hos tryckerier och förlag. Förstaledsleverantörerna har också bekräftat efterlevnaden av andra leverantörers rättigheter och arbetsvillkor.

 

C. Åtgärder

 

4. Uppföljning och resultat

Arbetet med etisk handel, hållbarhet och produktsäkerhet är en naturlig del av Sandviks internrevision, där systematiskt arbete och kontinuerliga förbättringar är två huvudsakliga grundbegrepp. Inköpschefen har vidare ansvar för att genomföra och följa upp åtgärder och mål i handlingsplanen.

Befintliga rutiner för inköpsprocesser och leverantörsuppföljning har uppdaterats med förstärkta åtgärder för att kvalificera och kartlägga leverantörer och deras leverantörskedja.

De rutiner som etablerats ska säkerställa uppföljning och genomförande av åtgärder och måluppfyllelse samt bidra till att stärka och förbättra framtida kartläggningar och aktsamhetsvärderingar.

 

5. Arbetsfördelning

 Inköpschefen ansvarar för att följa upp de rutiner som fastställts för revidering av riskmatris och handlingsplan, vilket ska ske löpande, dock minst årligen.

Ansvarig utgivare ansvarar för det kontinuerliga arbetet med förnyelse av redaktionellt innehåll.

 

Thomas Myra, styrelseordförande

Kristofer Hammar, styrelseledamot

Marit Lambrechts, styrelseledamot

Trond Jahren, styrelseledamot

 

Du kan se den norska versionen av Aktsomhetsvurdering 2023 här.