AKTSOMHETSVURDERING 2023

 Sandviks er innforstått med at aktsomhetsvurderinger er en viktig del i åpenhetsloven, og er summen av risikoanalyser, kartlegging og tiltak. Under har vi derfor delt opp våre aktsomhetsvurderinger i trinn A, B og C.

A. Risikovurdering

Hovedvirksomheten til Sandviks AS er utgivelse og distribusjon av barnebøker via bokklubbmedlemskap hos småbarnsfamilier. Vi har derfor lagt størst vekt på dette området i vår risikovurdering, men har også evaluert våre øvrige forretningsområder.

Våre leverandører er først og fremst i følgende kategorier:

  • Trykkerier (papir, kartong og cd)
  • Forlag i Europa og USA med trykkerier og noen tekstil- og lekeprodusenter som underleverandører
  • Lekeprodusent i Europa
  • Garnprodusent(er)
  • Produsenter av digitalt innhold/tjenester (inn- og utland)
  • Transportleverandører (varer inn og ut)

Sandviks har søkt å kartlegge og vurdert mulige negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold som er knyttet til virksomhetens forretningsvirksomhet, produkter eller tjenester gjennom leverandørkjeder eller forretningspartnere.

 

B. Kartlegging av faktiske forhold

Mennesker, samfunn og miljø
Hovedformålet med åpenhetsloven er å fremme respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Sandviks AS sikrer dette ved å stille krav til våre leverandører, som må dokumentere at ansatte har anstendige arbeidsforhold og arbeidstid, og lønn ihht regelverk.

Vår produksjon skal heller ikke være til skade for miljø og samfunn generelt. Sandviks AS bruker leverandører som er medlem i PREPS, som er et samarbeid mellom forlag for å sikre at treverk kommer fra lovlig hogst og at papiret i bøkene kan spores tilbake til skogen det kommer fra. Det er prioritert å bruke FSC sertifisert papir som dokumenteres med godkjent logo identifiserbar med unikt nummer.

Sandviks AS har også flyttet deler av produksjonen fra Asia til Europa, som reduserer andel langtransport.

Produktsikkerhet og kvalitet
Sandviks AS tilbyr produkter rettet mot barn 0-6. De fleste av disse er kartong- og papirbøker. Vi utgir også noen bøker i tøy, bøker som inneholder elementer av leker, og leker. Her forholder vi oss konsekvent til strengeste krav for produktsikkerhet, og stiller krav til testdokumentasjon fra tredje parts sertifiserte test sentre.

Sandviks søker å kun utgi produkter av høy teknisk, redaksjonell og pedagogisk kvalitet, og jobber aktivt med våre leverandører og ansatte for å oppnå dette.

Valg av leverandører
Sandviks søker å alltid benytte leverandører fra stabile politiske regioner med gode reguleringer av arbeidsforhold og arbeidstid.

Mangfold og inkludering
Som utgiver av barnebøker har Sandviks også mulighet til å fremme mangfold og inkludering i utgivelsene våre, gjennom å gi rom for ulike kulturelle perspektiver og inkludering/representasjon av minoriteter. Her har ansvarlig utgiver (forlegger) et ansvar for at nye utgivelser gjenspeiler samfunnet og fremmer mangfold.

Intellektuelle rettigheter
Sandviks AS forholder seg strengt til Åndsverkloven, og sikrer at alle intellektuelle rettigheter til publisering er kontraktfestet i tråd med internasjonalt regelverk.

Oppsummering av arbeidet
Sandviks AS har etterspurt dokumentasjon og i gjennomgangen ikke funnet eksempler på brudd hos førsteleverandør hos trykkerier og forlag. Førsteleverandører har også bekreftet etterlevelse av rettigheter og arbeidsforhold i hos andreleverandører.

 

C. Tiltak

Sandviks AS vil i 2023/2024 prioritere følgende tiltak:

4. OPPFØLGING OG RESULTATER

 Arbeidet med etisk handel, bærekraft og produktsikkerhet er en naturlig del av Sandviks internkontrollarbeid, hvor systematikk og kontinuerlig forbedring er to overordnede prinsipper. Innkjøpssjef har videre ansvar for å gjennomføre og følge opp tiltakene og målene i tiltaksplanen.

Eksisterende rutiner for innkjøpsprosesser og leverandøroppfølging er oppdatert med forsterkede tiltak for kvalifisering og kartlegging av leverandører og deres leverandørkjede. Rutinene som er etablert vil sikre oppfølging og gjennomføring av tiltak og oppnåelse av mål, og bidra til å styrke og forbedre fremtidige kartlegginger og aktsomhetsvurderinger.

 5. SYSTEMATIKK

Innkjøpssjef har ansvar for å følge opp de rutinene som er etablert for revidering av risikomatrisen og tiltaksplanen, som skal gjøres fortløpende, men minimum årlig.

Forlegger har ansvar for kontinuerlig arbeid med fornying av redaksjonelt innhold.

 

Thomas Myra, styrets leder

Trond Jahren, styremedlem

Kristofer Hammar, styremedlem

Marit Lambrechts, styremedlem